Akademik Danışmanlık

» Kurum Hakkında » Akademik Danışmanlık

ÖNLİSANS  ve LİSANS DÜZEYİ

Her öğrenci için, ilgili birim başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır.

                 Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için her birimde öğrenci izleme dosyası tutulur.

 YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ

Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren ilgili Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın görevi, öğrencinin

akademik durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme işlemlerinde rehberlik etmektir.

 Tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu

tarafından, en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. Yüksek lisans tez

danışmanı öğretim üyeleri veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri

arasından seçilir

DOKTORA ve  SANATTA YETERLİLİK DÜZEYİ

Doktora programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, en

geç üçüncü dönemin başına kadar tez danışmanı atanması zorunludur. Tez danışmanı öğretim

üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanının da doktora derecesine sahip

olması gerekir