Genel Kayıt Prosedürleri

» Kurum Hakkında » Genel Kayıt Prosedürleri
TÜRK ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI İÇİN BELGELER

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- ÖSYM internet çıktısı

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Öğrenim ücretini yatırdığına dair Mali İşler Daire Başkanlığınca Onaylı Öğrenci Kayıt Bilgi Formu ve Öğrenim Ücreti Belgesi  (Banka Dekontuyla gelen öğrenci için de yine bu formun onaylanması gerekmektedir.)

4- Lise Diplomasının aslı ( Ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, Kayıp nedeniyle Diploma Yerine Geçer Belge ) Bu belgelerin fotokopisi noterden onaylı olsa dahi kabul edilmez.

5- Askerlik sorunu olan öğrencilerle ilgili kayıt görevlilerine bir isim listesi verilecektir. Bu öğrencilerin Kayıtları Askerlik Şubelerinden Askerlik Durum Belgesi getirdikten sonra yapılacaktır. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, başvurmaları gerekmektedir.

6 - 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda Fotoğraf (arkasına adı soyadı yazılmalıdır)


İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ İÇİN

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya Devlet Hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları;

Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları;

Erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Kayıt olacak öğrenciler için kayıttan önce görevli personelin düzenleyeceği yaş, boy ve kilo konusunda yapacağı uygunluk tespitine dair tutanak.Kayıtla İlgili Önemli Notlar

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilebilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Toros Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Kontenjanlarına başvuracak adaylar; Adaylar aşağıdaki başvuru belgelerini şahsen veya posta ile Toros Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.

 Başvuru Belgeleri:

a) Yurtdışından Öğrenci Kabul Başvuru Formu, ( Başvuru Formunun http://www.toros.edu.tr/ adresinden çıktısını alarak doldurup imzaladıktan sonra başvuru belgelerinizle birlikte göndermelisiniz.)

b) Lise diplomasının onaylı örneği veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge,

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği,

ç) Pasaport örneği,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa Ek-1 Listede belirtilen Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği.

f) Aday tarafından doldurulan tercih bildirim formu. Adaylar adı geçen formu doldururken, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavında uygulanan puan türüne göre sayısal veya eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan fakülte veya bölümlerden en fazla üç tercih yapabilir.

g) Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

            Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilen belgeler başvuru dosyası için alınır ve hiçbir halde geri verilmez.


Lisansüstü Programlara Kayıt 

İnternet üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı.

Diploma veya mezuniyet belgesi. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) (diploma yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış ise diploma ile beraber diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi)

Tezli programlar için ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 puan aldığına ilişkin ALES sonuç belgesi . (ALES’in geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.)

ALES belgesi yok ise ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) vb. sınavlardan eşdeğer bir puan aldığına ilişkin sonuç belgesi.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans not çizelgeleri.      (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi)

Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgeleri. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi)

Doktora programı için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı olduğunu gösteren (YDS/KPDS/ÜDS’den en az 55,00 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen başka bir sınavdan eşdeğer bir puan) belge.

Nüfus cüzdan fotokopisi.

2 adet fotoğraf.

Erkek öğrenci adayları için askerlik durum belgesi.


Değişim Öğrencileri İçin Kayıt

Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  TÜ ile ortak üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıt yaptırarak bir ya da iki dönem TÜ’de öğrenim görebilmektedirler. 

Dönem sonunda, kayıt yaptırarak tüm dersleri, notları ve AKTS kredileriyle gösteren onaylı bir transkript öğrenciye teslim edilir.