Akts Kredilerinin Belirlenmesi

» Kurum Hakkında » Akts Kredilerinin Belirlenmesi
Av r u p a Kre d i Tra n sfe r ve B i r i k t i r m e S ist e m i ( A K T S ) , ülk ele rin yükseköğretim sis temlerinin farklı olmasından dolayı hareketlilik ve tanınmanın önünde engel oluşturan sorunlara çözüm getirmek üzere geliştirilen çok önemli bir araçtır. AKTS ders kredileri, bir der s te öğrencilere kazandırılan yetkinlikleri esas alır ve bu yetkinlikleri kazanmak için öğrencinin iş yüküne göre hesaplanır. AKTS, bir diploma programının veya dersin öngörülen öğrenme çıktılarını ve yeterliliklerle ifade edilen hedeflerini başarabilmesi için ge reken iş yükü göz önünde tutularak hesaplanan bir kredi sis temi olarak tanımlanır. AKTS başlangıçta Erasmus programı kapsamında hareketlilik faaliyetlerinde kredi trans feri amacıyla kullanılırken, daha sonra kredi biriktirme sis temi olarak da kullanılma ya başlanmıştır. Bologna Süreci'nin en önemli araçlarından birisidir. AKTS kredisi, bir dersi başarıyla tamamla yabilmesi için, öğrencinin yapması ge reken çalışmaların tamamını (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) kapsa yan, iş yükünü temel alan bir değerdir. Bu değer; her dersin, bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için ge reken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığını da dolaylı olarak gös terir. Bir akademik yıl için AKTS kredisi 60 olarak belirlenmiştir. Bu krediye denk olarak 1500-1800 saat arasında öğrenci iş yükü öngörülmüştür. 1 AKTS, 25-30 saat çalışma karşılığı olarak belirlenmektedir.

AKTS kredilerinin belirlenmesinde önce üniversite ve fakülte düzeyinde ortak olan derslerin kredileri belirlenmiştir, bu amaçla fakültelerin AKTS koordinatörlerinden oluşan bir kurul çalışmalar yapmıştır.

Daha sonra, bölümlerin bireysel derslerinin AKTS kredilerinin belirlenmesinde önce üniversite ve fakülte düzeyinde ortak olan derslerin kredileri belirlenmiştir, bu amaçla fakültelerin AKTS koordinatörlerinden oluşan bir kurul çalışmalar yapmıştır.

Daha sonra, bölümlerin bireysel derslerinin AKTS kredileri, bölüm akademik üyelerinden oluşan kurulun çalışmaları ile belirlenmiştir. İş yüklerinin sınanması ile ilgili olarak öğrenci anket çalışmaları henüz başlatılmıştır. kredileri, bölüm akademik üyelerinden oluşan kurulun çalışmaları ile belirlenmiştir. İş yüklerinin sınanması ile ilgili olarak öğrenci anket çalışmaları henüz başlatılmıştır.

Bir dersin AKTS kredisinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır: Sınav dönemi dahil 16 hafta Her hafta 4 saat teorik derse katılım Her hafta 1 saat sınıfta rehberli problem çözme (tutorial) Haftalık ödev hazırlanması Kısa Sınav (Quiz) Verilen problemlerin tek başına veya grup halinde çözülmesi ve uygulama saatinde tartışılması Dönem projesinin rapor/tasarım halinde hazırlanması ve sınıf ortamında sunulması/sergilenmesi Açık kitap ara sınav ve final sınavı.

AKTS Kredilendirmesi Örneği

İş Yükü Detayları

#

Etkinlik

Adet

Süre (Saat)

İş Yükü

1

Ders Süresi

14

3

42

2

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

3

Sunum ve Seminer Hazırlama

0

0

0

4

İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması

0

0

0

5

Belge/bilgi listeleri oluşturma

0

0

0

6

Atölye

0

0

0

7

Ara Sınav için Hazırlık

0

0

0

8

Ara Sınav

1

1

1

9

Kısa Sınav

0

0

0

10

Ödev

0

0

0

11

Ara Proje

0

0

0

12

Ara Uygulama

0

0

0

13

Son Proje

0

0

0

14

Son Uygulama

0

0

0

15

Son Sınav için Hazırlık

1

6

6

16

Son Sınav

1

1

1

 

134