Genel Kabul Şartları

» Kurum Hakkında » Genel Kabul Şartları

GENEL KABUL ŞARTLARI (GENERAL ADMISSION REQIREMENTS)

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

Lisans Programlarına, ÖSYM tarafından düzenlenen LYS sonuçlarına göre; iç mimarlık, resim, müzik vb. gibi sanat bölümlerine, YGS puanının yanı sıra ön kayıt ve özel yetenek sınavı sonuçlarıyla; meslek yüksekokulu programlarına ise Yüksek Öğretim Kurumunun tespit edeceği usul ve esaslar çerçevesinde ÖSYM tarafından sınavsız olarak öğrenci yerleştirilebilir.

Özel yetenek sınavıyla alınacak bölüm ve programlara giriş başarı sıralamasının tespiti için uygulanacak YGS puanı ve özel yetenek sınavı sonuç katkısı, Senato tarafından tespit edilir ve Rektörlükçe ilan edilir.

Bir adayın yüksek lisans programına başvurusunun kabul edilebilmesi için lisans diplomasına veya mezuniyet koşullarını tamamlamış olup, mezuniyet işlemleri devam edenlerden bu durumlarını belirten belgeye; başvurulan program tezli ise ilgili programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) ve benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olması gerekir. Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesine sahip olması gerekir.  Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili Bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senato tarafından belirlenir.

Başvuruların değerlendirilmesinde, başvuru duyurusunda belirtilmek kaydı ile, sadece yazılı sınav, sadece mülakat veya her ikisi birden yapılabilir ya da sadece belgeler üzerinden de değerlendirilme yapılarak adaylar programa kaydedilebilir.

Bir adayın tezsiz yüksek lisans programına başvurusunun kabul edilebilmesi için lisans diplomasına veya mezuniyet koşullarını tamamlamış olup, mezuniyet işlemleri devam edenlerden bu durumlarını belirten belgeye, Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesine sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir. Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili Bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir. 

Doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olması, adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir. Adaylar ALES puanı yerine GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. Lisans/yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesine sahip olması gerekir.  Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili Bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu puanların yasal geçerlilik süresi göz önünde bulundurulur.

ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

Başvuruların değerlendirilmesinde, başvuru duyurusunda belirtilmek kaydı ile sadece yazılı sınav, sadece mülakat veya her ikisi birden yapılabilir ya da sadece belgeler üzerinden de değerlendirilme yapılarak adaylar programa kaydedilebilir.

 Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

            Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler senato tarafından belirlenir.

ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Lisans-yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesine sahip olması gerekir. Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili Bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

Başvuruların değerlendirilmesinde, başvuru duyurusunda belirtilmek kaydı ile sadece yazılı sınav, sadece mülakat veya her ikisi birden yapılabilir ya da sadece belgeler üzerinden de değerlendirme yapılarak adaylar programa kaydedilebilir.LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde;

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği/tanınması kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Doktora ve sanatta yeterlik programına başvuranlardan ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak,

c) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için ALES’ten 55.00, veya GRE’den 149, veya GMAT’tan 450 puan almış olmak,

ç) EYK tarafından ilgili program için belirlenen diğer şartları yerine getirmek,

kaydıyla ilgili ABD/ASD kurulunun görüşü ve EYK kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında doktora programına başvuracak adaylar için noter onaylı tezli yüksek lisans, bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için noter onaylı lisans mezuniyet belgeleri (Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği/tanınması belgesi) ile not dökümlerinin aslı veya noter onaylı suretini ve noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmeleri ve lisansüstü programları izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili Bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

(3) Başvurularda ve kesin kayıtta aşağıdaki belgeler istenir:

a) Enstitüden alınacak başvuru dilekçesi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (noter onaylı Türkçe’ye tercüme edilmiş),

c) Not döküm belgesi noter onaylı sureti (noter onaylı Türkçe’ye tercüme edilmiş),

ç) Yabanci dil belgesi noter onaylı sureti (tezsiz yüksek lisans öğrencileri hariç),

d) Pasaport onaylı fotokopisi (başvuruda),

e) Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi noter onaylı sureti,

f) Türkçe yeterlik belgesi onaylı sureti,

g) ALES’ten 55.00, veya GRE’den 149, veya GMAT’tan 450 (tezli yüksek lisans ve doktora programı için) puanı gösterir belge,

ğ) Kimlik bilgilerini gösteren belge,

h) Fotoğraf (6 adet),

ı) Ödeme belgesi (kesin kayıtta),

i) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter onaylı sureti (kesin kayıtta),

j) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (kesin kayıtta).YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN  

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

 

1) Yabancı uyruklu olanların, 

 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların 

 

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” 

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine, 

 

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, 

başvurularının kabul edilmesi, 

 

b) Adaylardan 

 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

 

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

 

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

 

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi,


DEĞİŞİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GİDEN/GELEN ÖĞRENCİLER VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ OLARAK KURUMUMUZA KAYIT YAPTIRAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER  İÇİN

Toros Üniversite ile yabancı ülkelerdeki bir vükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki kurumumuzun kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde anlaşmalı olduğu üniversitelere gönderilebilir.ERASMUS programı  kapsamında öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm koordinatörü tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü Önlisans/Lisans/Yükseklisans/Doktora  programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve kredisi (AKTS) ile birlikte transkriptine işlenir.İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi transkriptine işlenir. Böylece, öğrencilerin bir dönemde almak zorunda oldukları derslerin her biri için ayrı ayrı hesaplanan toplam iş yükü miktarı 30 AKTS (bir dönemlik kredi miktarı) olarak düşünülüp, toplam iş yükü içerisinde her bir dersin karşılık geldiği AKTS belirlenir. Bir akademik yılda alınması gereken tüm derslerin kredilerinin toplamının 60 olması zorunluluğudur.

                   
Toros Üniversitesi yurt dışındaki kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde anlaşmalı olduğu üniversitelerden Toros Üniversitesine gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından verilir. 

            

Yurt dışından üniversitemize tam zamalı öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilerin yurtdışından öğrenci alım işlemlerini ve diğer işlemlerini yürütür.