Genel Kabul Şartları

» Kurum Hakkında » Genel Kabul Şartları

GENEL KABUL ŞARTLARI (GENERAL ADMISSION REQIREMENTS)

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

Lisans Programlarına, ÖSYM tarafından düzenlenen LYS sonuçlarına göre; iç mimarlık, resim, müzik vb. gibi sanat bölümlerine, YGS puanının yanı sıra ön kayıt ve özel yetenek sınavı sonuçlarıyla; meslek yüksekokulu programlarına ise Yüksek Öğretim Kurumunun tespit edeceği usul ve esaslar çerçevesinde ÖSYM tarafından sınavsız olarak öğrenci yerleştirilebilir.

Özel yetenek sınavıyla alınacak bölüm ve programlara giriş başarı sıralamasının tespiti için uygulanacak YGS puanı ve özel yetenek sınavı sonuç katkısı, Senato tarafından tespit edilir ve Rektörlükçe ilan edilir.

Bir adayın yüksek lisans programına başvurusunun kabul edilebilmesi için lisans diplomasına; doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına ve başvurulan program tezli ise ilgili programın puan türünde, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) ve benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olması gerekir.

Doktora programına başvurabilmek için adayların ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla

Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora

programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili

bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların

doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not

ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Doktora programına öğrenci kabulünde

YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan

muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve

Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ALES puanının % 50’den az

olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

                Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde,

ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az

olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans

derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4

üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle

sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde,

ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek

sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Sanatta yeterlik programına öğrenci

kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu

puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve

Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ALES puanının %50’den az

olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

               

 

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Tezli lisansüstü programlarına ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavların puanı ile öğrenci kabul edilir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının yanında gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, giriş sınavı ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer koşullar enstitülerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görmek isteyen adaylardan Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

a) Yabancı uyruklu olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge sunabilenler,

c) Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup, aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı olanlar,

d) TC uyruklu olup Lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede ve KKTC dışında lise öğreniminin tamamını MEB nezdinde açılmış olan Türk Okullarında tamamlayanlar, 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında öğrenime başlayanlardan ise ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile KKTC dışında lise öğreniminin tamamını yabancı ülkede MEB nezdinde açılmış Türk Okullarında tamamlayanlar,

e) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

Başvuruda bulunabilirler.

Bu durumu sağlamayan adaylar herhangi bir programa yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.

DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Toros Üniversite ile yabancı ülkelerdeki veya yurt içindeki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir.

Yurt dışı (ERASMUS) ve yurt içi (FARABİ) öğrenci değişimi kapsamında öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm koordinatörü tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve kredisi (AKTS) ile birlikte transkriptine işlenir.

 İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi transkriptine işlenir.

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Toros Üniversitesine gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından verilir.

Değişim programları çerçevesinde öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.