Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

# Program Çıktıları
1 TYYÇ Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
 • ►Bilgi ►72-Sağlık Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir
 • ►Bilgi ►5-Ön Lisans Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2 TYYÇ Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 • ►Beceri ►5-Ön Lisans Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
3 TYYÇ Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve etkin kullanabilme becerisine sahip olmak
 • ►Beceri ►5-Ön Lisans Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
 • ►Beceri ►5-Ön Lisans Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
4 TYYÇ Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 • ►Yet - İlet ►5-Ön Lisans Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5 TYYÇ Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak
 • ►Yet - Bağ ►5-Ön Lisans Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
 • ►Yet - İlet ►5-Ön Lisans Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
6 TYYÇ Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve yeterliliğine sahip olmak.
 • ►Yet - İlet ►5-Ön Lisans Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
7 TYYÇ Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak
 • ►Yet - Öğr ►5-Ön Lisans Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
 • ►Yet - Alan ►5-Ön Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
8 TYYÇ Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
 • ►Yet - Alan ►5-Ön Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
 • ►Yet - Alan ►5-Ön Lisans Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma
9 TYYÇ Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak
 • ►Yet - Alan ►5-Ön Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
 • ►Yet - İlet ►5-Ön Lisans Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • ►Yet - İlet ►5-Ön Lisans Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
10 TYYÇ Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak
 • ►Yet - İlet ►5-Ön Lisans Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
 • ►Beceri ►5-Ön Lisans Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
 • ►Yet - Bağ ►5-Ön Lisans Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
11 TYYÇ Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olmak
 • ►Yet - Öğr ►5-Ön Lisans Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
 • ►Yet - Öğr ►5-Ön Lisans Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
 • ►Beceri ►5-Ön Lisans Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
12 TYYÇ Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek
 • ►Yet - Öğr ►5-Ön Lisans Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
 • ►Yet - Alan ►5-Ön Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
13 TYYÇ Disiplinler arası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
 • ►Yet - Alan ►5-Ön Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
14 TYYÇ İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir.
 • ►Yet - İlet ►5-Ön Lisans Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme