Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi

# Program Çıktıları
1 TYYÇ Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilir
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2 TYYÇ Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini analiz etme ve yönlendirebilme becerisi kazanabilir.
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
3 TYYÇ Hasta hakları, sağlıkta kaliteli hizmet sunma, uluslararası gelişmeleri takip etme gibi süreçlere hakim olur.
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4 TYYÇ Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
5 TYYÇ Sağlık politikalarının gelişmesine ve bu açıdan model oluşturmaya yardımcı olacak çalışmalar yapar.
 • ►Yet - Alan ►6-Lisans Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,   uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
6 TYYÇ Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve temsil etme özgüvenine sahip olur.
 • ►Yet - Bağ ►6-Lisans Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
7 TYYÇ Sağlık yönetimi alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olmak
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
8 TYYÇ Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama.
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
9 TYYÇ Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini en az “Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde” bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
10 TYYÇ Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanındaki yönetim fonksiyonları süreçlerini (yönetim ve organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) tanımlamak.
 • ►Bilgi ►6-Lisans Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
11 TYYÇ Yönetim uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek; ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları uygulamak.
 • ►Yet - Alan ►6-Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
12 TYYÇ Sağlık sistemleri konusunda ve sağlık bilişimi alanında ulusal ve ulusararası kapsamda araştırma, planlama ve uygulama becerisi kazanmak.
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
13 TYYÇ Mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
14 TYYÇ Disiplinler arası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
 • ►Yet - Alan ►6-Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
15 TYYÇ İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme