Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

# Program Çıktıları
1 TYYÇ Mimarlık alanında mesleki etik davranış ve sorumluluk bilgisine sahip olma
 • ►Bilgi ►58-Mimarlık ve Yapı Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir
2 TYYÇ Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda mimarlık alanında ortaya çıkan birikimi kullanarak farklı ortamlara ve kültürlere göre değerlendirebilecek, karşılaştırabilecek ve eleştirebilecek bilgiye sahip olma
 • ►Bilgi ►58-Mimarlık ve Yapı İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir
3 TYYÇ Mimarlık alanında insan ve yapılı çevre arasındaki ilişkiyi, toplumsal etkenler, kültürel çeşitlilik, insan ve kullanıcı grupları davranışları ve psikolojisi ile ilişkilendirme bilgisini edinme
 • ►Bilgi ►58-Mimarlık ve Yapı İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye ( doğal ve yapılı ) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir
4 TYYÇ Yaratıcı düşünme ekseninde, mimari tasarım ilkelerinin söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü oluşturacak bir şekilde üretim ve projelendirme becerisine sahip olma
 • ►Beceri ►58-Mimarlık ve Yapı Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı ( pratik ) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir
5 TYYÇ Mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, proje konu alanı ve çevresinde araştırma yaparak bilgi toplayabilme; sözlü, yazılı ve görsel kaynaklara ulaşabilme, analiz ve değerlendirme yoluyla verilen konuyu tasarlama, projelendirme, sunabilme ve uygulamaya aktarabilme becerilerinin kazanımı
 • ►Beceri ►6-Lisans Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
6 TYYÇ Bir kent üniversitesi olarak, içerisinde yaşanan kenti (Mersin), tarihi, yerel, kültürel değerlerini göz önünde tutarak, kent belleğini yaşatma sorumluluğunu, tüm mimarlık, kentsel tasarım ve şehircilik çalışmalarına yansıtabilme yetisi ve duyarlılığına sahip olma
 • ►Yet - Alan ►58-Mimarlık ve Yapı Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar
7 TYYÇ Koruma kuram ve yöntemleri konusunda edinilen bilgi doğrultusunda kültür varlığı mimarlık yapıtlarının korunması ve tanıtılması, anıtsal yapılar ve sivil mimari örneklerini belgeleme ve projelendirme becerisine sahip olma
 • ►Yet - Alan ►58-Mimarlık ve Yapı İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder
8 TYYÇ Mimarlık tarihi ve kuramları, sanat kültürü ve estetik değerlerle ilgili bilgiye sahip olma, diğer sanat dalları ile mimarlık alanı arasında olagelen arakesit, kesişme ve etkileşimler ile meslek alanında yapılan çalışmaları takip etme, gerçekleştirilen projeleri yorumlama, karşılaştırma ve değerlendirebilme ve mimarlık alanı ile bütünleştirme yetisine sahiplik
 • ►Bilgi ►58-Mimarlık ve Yapı Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir
9 TYYÇ Planlama, şehircilik ve kentsel tasarımla ilgili bilgi birikimini, ilişkin yöntem ve tekniklerin kullanımı ile mimarlık mesleği açısından geliştirme ve derinleştirme ve mimarlık ve kent kapsamında bütünleştirebilme becerisinin edinimi
 • ►Beceri ►58-Mimarlık ve Yapı Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı ( pratik ) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir
10 TYYÇ Yapı, yapı elemanları, malzeme ve teknolojisine ilişkin temel bilgilerine sahip olma ve yeni gelişimleri takip edebilme doğrultusunda projelendirme ve gerekli - yeterli detay çözümü üretebilme becerilerinin edinimi
 • ►Yet - Bağ ►58-Mimarlık ve Yapı Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir
11 TYYÇ Mimarlık alanında çevresel ve evrensel tasarım ilkelerini kullanarak ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ekolojik, alternatif, yeşil ve sağlıklı çevrelerin oluşturulması bilgisine, sorumluluğuna sahip olma ve çevreye duyarlı tasarım önerileri yapabilme ve uygulamaya yönelik üretebilme yetisi kazanımı
 • ►Beceri ►58-Mimarlık ve Yapı Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir
12 TYYÇ Meslek pratiği kapsamında yasal haklar ve sorumlulukların bilincinde olarak, proje - uygulama yönetimi, mimarlar ve iş paydaşları yapılan takım çalışmaları, meslek odaları ile birlikte, uluslararası ve yerel normlara sahip çıkabilme farkındalığı ve becerisinin edinimi
 • ►Yet - İlet ►58-Mimarlık ve Yapı Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır
13 TYYÇ Mimarlık alanı ile ilişkili olan diğer disiplinlerle etkileşimi gözlemleme ve kendi meslek alanı ile bağdaştırma, mimarlık ve meslek paydaşı diğer alanlardaki öğrenci / öğrenci grupları ile, ulusal / uluslararası mimar adaylarıyla yüz yüze ya da sanal ortamlarda iletişim kurabilme, ekip çalışması yapabilme, sorumluluk alabilme ve etkin ve uyumlu çalışma yetisiyle edinimi
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
14 TYYÇ Mimari tasarım alanında düşünme, üretme ve sunum süreçlerinde güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, bilgisayar destekli tasarım yazılım alanında programlarını etkin kullanabilme, bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip etme ve proje sunumlarında yetkin bir şekilde kullanabilme
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
15 TYYÇ Mimarlık alanında kuram, tasarım ve uygulama üzerine lisans düzeyinde edinilen bilginin paylaşılması ve yetkinleşerek üretimi / artışının sağlanabilmesi için mesleki okur-yazarlık; eleştirel düşünme, konuşma ve yazabilme konularında yeterli düzeyde beceriye sahip olma
 • ►Beceri ►58-Mimarlık ve Yapı Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır
16 TYYÇ Yabancı dilde (İngilizce ya da üniversitenin seçtiği dilde) konuşma ve yazma eylemlerini etkin bir şekilde kullanabilme ve mimarlık alanında AB ülkelerinde aranan B2 düzeyinde kendini ifade etme becerisine sahip olma
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
17 TYYÇ Eğitimde hareketlilik kapsamında, gerek ulusal gerekse uluslararası ortaklıklar çerçevesinde (Farabi, Erasmus, vb.) tasarım, teknik ve kültürel bağlamda edinilen bilgi ve deneyimi sentezleyerek çalışmalarına yansıtabilme becerisi
 • ►Beceri ►58-Mimarlık ve Yapı Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır
18 TYYÇ Disiplinler arası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
 • ►Yet - Öğr ►58-Mimarlık ve Yapı Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 • ►Yet - Alan ►6-Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
19 TYYÇ İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme