Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği

# Program Çıktıları
1 TYYÇ Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • ►Bilgi ►52-Mühendislik Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir
 • ►Bilgi ►52-Mühendislik Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir
 • ►Bilgi ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir
2 TYYÇ Karmaşık mühendislik problemlerini saptamayabilme
 • ►Beceri ►52-Mühendislik Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
 • ►Beceri ►52-Mühendislik Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve / veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar
 • ►Bilgi ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir
3 TYYÇ Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 • ►Beceri ►52-Mühendislik Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer
 • ►Beceri ►52-Mühendislik Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır
 • ►Beceri ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir
 • ►Yet - Öğr ►52-Mühendislik Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
4 TYYÇ Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama ve sonuçları analiz etme becerisi.
 • ►Beceri ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir
 • ►Yet - Öğr ►52-Mühendislik Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular
 • ►Beceri ►52-Mühendislik Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar
5 TYYÇ Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • ►Yet - Alan ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Örgüt / Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır
 • ►Yet - Alan ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Örgütün / Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür
 • ►Yet - Öğr ►52-Mühendislik Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır
 • ►Yet - Bağ ►52-Mühendislik Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır
 • ►Beceri ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir
 • ►Yet - Alan ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünür
6 TYYÇ İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 • ►Yet - İlet ►52-Mühendislik Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
 • ►Yet - İlet ►52-Mühendislik Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır
 • ►Yet - İlet ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
7 TYYÇ Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
 • ►Yet - Öğr ►52-Mühendislik Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
 • ►Yet - Öğr ►52-Mühendislik Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
 • ►Yet - Öğr ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir
8 TYYÇ Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • ►Yet - İlet ►52-Mühendislik Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 • ►Yet - Alan ►52-Mühendislik Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir
 • ►Yet - Öğr ►6-Lisans Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 • ►Yet - Alan ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir
9 TYYÇ Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 • ►Yet - Alan ►52-Mühendislik Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur
 • ►Yet - Alan ►6-Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
 • ►Yet - Alan ►52-Mühendislik Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir
 • ►Yet - Alan ►52-Mühendislik Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir
 • ►Yet - Alan ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
10 TYYÇ Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi sahibi olmak
 • ►Beceri ►52-Mühendislik Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer
 • ►Beceri ►52-Mühendislik Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır
 • ►Yet - Öğr ►52-Mühendislik Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
 • ►Bilgi ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir
 • ►Yet - Bağ ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar
11 TYYÇ Disiplinler arası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
 • ►Yet - Alan ►6-Lisans Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
 • ►Yet - Alan ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
12 TYYÇ İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir.
 • ►Yet - İlet ►6-Lisans Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
 • ►Yet - İlet ►34-İşletme ve Yönetim Bilimleri Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar