Meslek Yüksekokulu
İnşaat Teknolojisi

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi 2009 yılında YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınarak Meslek Yüksekokulu,Teknik Programlar Bölümü bünyesi altında kurulmuş ve öğrenci alımına başlanmıştır. Halen Meslek Yüksekokulu, İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde öğrenci alımına devam etmektedir. İnşaat Teknolojisi proğramı 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere Bina ve her tür yapı inşaatının temel kavramlarının öğretilmesi hakkında bilgiler vermektedir. Program günümüzde ve gelecekte İnşaat sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, İnşaat sektörünün bir üyesi olan İnşaat teknikerinin vasıflı işçilerden daha fazla bilgi ve öngörüye sahip olması istenmektedir. Bir İnşaat teknikerinin ana görevi; İnşaat mühendislerine laboratuvar ve Şantiye İmalatlarında yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda her tür yapı imalatının temel prensipleri konusunda geniş bilgiye ve ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece
Önlisans

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınma süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Toros Üniversitesi'nin tüm programlarında öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce vb. dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar öğretim programındaki ilgili derslerden muaf olurlar. Yatay Geçişle gelen öğrenciler: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Toros Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir. Dikey Geçişle gelen öğrenciler: Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İnşaat teknolojisi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Teknikeri unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri ortalaması 2.00 ve üstünde olmak şartıyla en az DD derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 30 iş günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak. Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır.

Program Profili
İnşaat Teknolojisi Programı, insanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında, uygulama alanında kullanılacak pratik bilgiler ve bölümle ilgili bir çok bilgisayar programının (AUTOCAD gibi) lisanlı eğitimi verilmektedir. İnşaat teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, inşaat sektörünün; özel mühendislik,mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetim firmaları ve kamu sektörünün, ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman (meslek elemanı) olarak yetişmektedir. Programda temel mesleki bilgileri kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuvarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü-zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. İnşaat Teknolojisi Programında örgün öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir.Birinci sınıfta 30 kişi ve ikinci sınıfta 30 kişi olmak üzere toplam 60 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 6 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.Toros Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisler ve İnşaat Teknolojisi Programı öğrencilerinin birlikte kullandıkları 1 laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuar içerisinde Malzeme, Beton, Zemin, Mekanik, Hidrolik, Asfalt deneyleri yapılabilmektedir. YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan, öğrenci laboratuvarlarında uygulama yapabilecek düzeyde alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuvarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile alanlarındaki lisans programlarına (İnşaat Mühendisliği, Mimarlık) yerleştirilebilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın, varsa yarıyıl içi çalışmalarının % 40 ve yarıyıl sonu sınavının % 60 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar bağıl not sisteminde harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Sınavlar ile ilgili olarak Toros Üniversitesi Eğitim -Öğretim Yönetmeliği uygulanır.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
İnşaat Bölümünde, öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfların dışında, teknoloji sınıflarını kullanarak; temel bilgisayar uygulamaları, CAD uygulamaları ve her türlü sunum izleme imkanı bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuarlarında, İnşaat Teknolojisine yönelik önemli bilgisayar yazılımları (AUTOCAD gibi) öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. İnşaat Teknolojisi Programı için kurulan laboratuarlarda, zemin, yapı malzemesi ve beton teknolojisi gibi temel konularda deney ortamları mevcuttur.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. HÜSEYİN TURGAY ATINÇ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. HÜSEYİN TURGAY ATINÇ
Adres Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak no:12 Yenişehir 33140 MERSİN
Posta Kodu 33140
Telefon 0324 3253300 0530 2909695
Fax 0324 3253301
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=93
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir