Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

KAMUSAL MEKANLAR
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC495 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ebru ÖZAŞIR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Çevresel verilerin ağırlıklı olduğu projelerin, kuramsal olarak desteklenerek kamusal mekan ve kamusal alanların tasarımınında mekansal kalitenin sağlanabilmesi açısından bir lisansüstü dersi olarak verilmesi ve bu ders kapsamında tasarım sürecinin teorik açıdan desteklenerek mimari tasarıma girdi olarak katılabilmesi ve öğrencilerin konuya hakimiyetlerinin arttırılması, dersin verilmesindeki temel amacı oluşturmaktadır.
İçeriği Mekan, Kent ve Çevre; Kültür, Birey, Toplum Çevre İlişkileri, Temel Kavramlar ve Kuramlar Sosyal Organizasyonun Fiziksel Mekana Yansıması; İnsan Çevre/ Toplumsal Yapının Mimari Mekana Yansıması/ Çevresel İmaj, Bireysel Algılama, Toplumsal Algılama Kamusal Alan Tanımları, Fiziksel ve Mimari mekana Yansımaları; Özel- Yarı özel- Yarı kamusal ve Kamusal Mekan tanımları, Mimari Mekan Biçimlenmesine etkileri İç ve Dış Mekan Ayrımı, Mimari Tasarıma Etkileri, Mekansal Kalite; Kamusal Mekan Kalitesi, Çevresel Mekan Kalitesinin Ölçülmesi/ Bu ölçümde Kullanılacak Yöntemler/ Analiz Teknikleri / Ölçülecek Değerler Kamusal Mekan Kalitesinin Mimari Tasarıma Girdileri

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Geçmişten günümüze kamusal alanın gelişimi ile ilgili bilgi edinme ve kavrama
2 Kent ve kamusal alanın bütünleşme nedenlerinin irdelenmesi,bu değerlerin bilincinde olarak, kent/kamusal alan arasındaki bütünleşmeyi sağlamak için özgün çözümler üretebilme becerisine sahip olma,
3 Metropollerdeki kamusal alan örneklerinin analizi ve değerlendirilmesi, kamusal alanlarla ilgili hazırlanan rehberler konusunda bilgilenme ve bu konularda bilgi altyapısını kullanarak yeni yöntem ve bilgiler geliştirme becerisine sahip olabilme
4 Kentsel projelerin bir aracı olan kamusal alanların programlanması ve düzenlenmesindeki aşamalarda bir grup içinde bireysel sorumluluk alarak ortaya koyabilme ve karmaşık süreçleri çözebilme yetkinliğine sahip olma
5 Kamusal alan yaratmada mekansal,sosyal ve ekonomik stratejilerin dengesi ile ilgili bilgi edinerek,bu alanda stratejik kararlar üretebilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Kültür , Mekan, Kent, Çevre Tanımları , Çevresel Biçimlenmeler, Tarihsel Okumalar Sunum-tartışma
2 Kent ve Toplumsal İlişki, Fizik Mekan Biçimlenişine Yansımaları, Sosyal ve Fiziksel Mekan Arasındaki etkileşim ve Mimari Mekana Yansımalarının Örnekler üzerinde İncelenmesi Sunum-tartışma
3 Görsel Algılama, Bireysel ve Toplumsal Algılama Çevresel İmaj Sunum-tartışma
4 Kamusal Alan Tanımı Mimari Mekan Biçimlenmeleri, Kamusal Alan ve Çeşitleri Meydanlar, Sokaklar, Yarı Kamusal Alanlar, Yarı Özel Alanlar, Özel Alanlar Sunum-tartışma
5 Özel ve Kamusal Alanlar Arasındaki İlişkiler Doğu – Batı Kültürleri arasındaki Farklılıkları ve Bu Farklılıkların Mekansal Biçimlenmelere Etkileri Sunum-tartışma
6 Kamusal Mekanda Kalite Parametrelerinin Ölçülmesi, Kuramsal Yaklaşımlar Sunum-tartışma
7 Mekan Kalitesinin Ölçülmesi Mekan Kalitesini Belirleyen Unsurlar Sunum-tartışma
8 Ara Sınav
9 Analiz Yöntemlerinin Kamusal Mekan üzerinde kullanımları ve Örnekler Üzerinde İrdelenmesi Çevresel Sunum-tartışma
10 Ölçülecek Verilerin Tasarıma Yansımalarının Belirlenmesi (Mekan Kalitesi, Mekanın İşlevi, Mekanın Görsel Değerlendirmesi, Aktivite olanakları, güvenlik vb.) Sunum-tartışma
11 Analiz Yöntemleri; Gözlem Tekniği, Haritalama Tekniği Sunum-tartışma
12 Davranışsal Haritalama Yöntemi (Behavioral Mapping), Bilişsel Haritalama Yöntemleri (Cognitive Mapping Method) ve Mimari mekanın algılanması ve okunması üzerindeki etkilerinin irdelenmesi Sunum-tartışma
13 Uygulama ve değerlendirme Tartışma, alan çalışması
14 Uygulama ve değerlendirme Tartışma, alan çalışması
15 Uygulama ve değerlendirme Tartışma, alan çalışması
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Cullen, Gordon (1986) The Concise Townscape, 11th ed. (1961). The Architectural Press, London.
2 Gehl, Jan (1987) Life Between Buildings, Using Public Space, Jo Koch, translator, 2nd ed. (1980). van Nostrand Reinhold, NY.
3 Gosling, David (1996) Gordon Cullen - Visions of Urban Design, Academy Pres, London.
4 Kostof, Spiro (1992) The City Assembled -The Elements of Urban Form Through History, Bulfinch Pres, London.
5 Kostof, Spiro (1991) The City Shaped – Urban Patterns and Meanings Through History, Thames and Hudson Ltd., London.
6 Krier, R. (1984) Urban Space, 3rd ed. (1979). Academy Editions, London.
7 Rapoport, A., (1977), Human Aspects of Urban Form, Perception of Environmental Quality, Pergamon Press, Oxford

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %25 Ara Sınav Ara Sınav
2 %5 Ara Uygulama Ara Uygulama
3 %5 Ara Uygulama Ara Uygulama
4 %5 Ara Uygulama Ara Uygulama
5 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Geçmişten günümüze kamusal alanın gelişimi ile ilgili bilgi edinme ve kavrama 9 1͵2͵3͵4͵5
2 Kent ve kamusal alanın bütünleşme nedenlerinin irdelenmesi,bu değerlerin bilincinde olarak, kent/kamusal alan arasındaki bütünleşmeyi sağlamak için özgün çözümler üretebilme becerisine sahip olma, 9 1͵2͵3͵4͵5
3 Metropollerdeki kamusal alan örneklerinin analizi ve değerlendirilmesi, kamusal alanlarla ilgili hazırlanan rehberler konusunda bilgilenme ve bu konularda bilgi altyapısını kullanarak yeni yöntem ve bilgiler geliştirme becerisine sahip olabilme 9 2͵3͵4
4 Kentsel projelerin bir aracı olan kamusal alanların programlanması ve düzenlenmesindeki aşamalarda bir grup içinde bireysel sorumluluk alarak ortaya koyabilme ve karmaşık süreçleri çözebilme yetkinliğine sahip olma 9 3͵4
5 Kamusal alan yaratmada mekansal,sosyal ve ekonomik stratejilerin dengesi ile ilgili bilgi edinerek,bu alanda stratejik kararlar üretebilme 9 1͵2͵3͵4͵5
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 3 4 12
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 2 2
  90