Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2009 yılında kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2014-2015 eğitim öğretim yılında ön lisans örgün eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Önlisans

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ülke genelinde Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay Geçişle gelen öğrenciler: Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Toros Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir. Dikey Geçişle gelen öğrenciler: Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS. 4.0 üzerinden 2.0 ortalama koşulunu sağlamak

Program Profili
İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğinde risk oluşturacak diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslek elemanları yetiştirmektir. Bunun yanı sıra tehlikelerin kaynağında yok edilmek, çalışanların tüm dikkatini işine vermesini sağlayarak iş veriminin arttırmak, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı nın amaçları arasındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Derece sahibi mesleğini özel sektörde veya kamu sektöründe icra edebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Birinci düzey programlara başvurabilir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Toros Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Toros MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için 2 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları
Eğitim programındaki tüm teorik dersleri ve uygulamalı dersleri, 30 iş günlük pratik eğitim de dahil olmak üzere başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve başarısız notu olmayan öğrenciler Önlisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Çözüm ortaklarımız olan bir çok kurumda staj yapma olanağı sağlama

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. SAADET YILDIRIMCAN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. SABRİ KALKAN
Adres Bahçelievler Kampüsü, 1857 Sokak, No:12, Yenişehir
Posta Kodu 33140
Telefon 03243253300
Fax 0324 3253301
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=52
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir