Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarımı

Kuruluş Bilgileri
2012 yılında kurulan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı, ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde almıştır ve ilk mezunlarını 2014 yılında vermiştir. 2012 yılında Bahçelievler Kampüsü’nde faaliyete başlayan program, artan öğrenci sayısı ile birlikte 2012-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Bahçelievler Kampüsü'nde eğitim hayatına devam etmektedir. Program Başkanlığını 2012-2017 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi itibariyle

Kazanılan Derece
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Grafik Tasarım alanında önlisans derecesi verilir.

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Grafik Tasarımı programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Toros Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Grafik Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü staj tamamlaması gerekir.

Program Profili
Programın amacı, Grafik Tasarıma ilişkin her alanda tasarımcı olarak görev yapabilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış, mesleği ile ilgili etik değerleri özümsemiş, ulusal değerleri benimseyen nitelikli tasarımcılar yetiştirmektir. Grafik Tasarımı Programı iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu müdürlük ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Grafik tasarımı öğrencilerini grafik tasarımın kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüz Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmek ve bu projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlamaktadır. Bölümün müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olan öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerle “Grafik Tasarımcı” veya “Grafik Teknikeri” unvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Grafik Tasarım Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. DİKEY GEÇİŞ ALANLARI • Fotoğraf • Fotoğraf ve Video • Grafik • Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım • Grafik Sanatları • Grafik Tasarım • Grafik Tasarımı • Görsel İletişim Tasarımı • İletişim Tasarımı • İletişim ve Tasarım Access to Further Studies

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Toros Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi sınavlar; aşağıda ifade edildiği gibi düzenlenir. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tarihleri, ilgili dekanlık- yüksekokul müdürlüğünce ve ilgili bölümlerce sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ise dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine, o yarıyılın ilk ayı içinde ilgili bölüm veya anabilim/anasanat dalı başkanlığınca öğrencilere duyurulur. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir: Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar ve katsayıları aşağıda belirtilen şekilde; Puanlar Harf Notu Katsayılar 90-100 AA 4,00 80-89 BA 3,50 70-79 BB 3,00 65-69 CB 2,50 60-64 CC 2,00 55-59 DC 1,50 50-54 DD 1,00 40-49 FD 0,50 0-39 FF 0,00 olup, bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersten başarılı, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu başarmış sayılır. Bir dersten FD ve FF notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısızdır. Diğer harf notlarının anlamları aşağıdaki gibidir; a) EX (exemption-muaf) notu, Üniversiteye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilere veya Üniversitede lisansüstü programa başlamadan önce bir yükseköğretim kurumundan ders almış öğrencilere daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği ilgili bölüm kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. b) I (incomplete-eksik) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. Öğrenci herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların öğrenci işlerince ilanı tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, öğrencinin gerekli dilekçe ve belgelerle başvurusu, öğretim elemanının önerisi ve bölüm kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. c) NA (no attendance-devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. ç) P (progress-başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir. d) S (satisfactory-yeterli) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. e) U (unsatisfactory-yetersiz) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. f) W (withdrawal-dersten çekilme) notu, öğrencinin kayıtlı bulunduğu bir dersten akademik takvimde belirtilen çekilme süresi dolmadan çekilen öğrenciye verilir. Dersten çekilme danışmanın onayını gerektirir. Öğrenciler, programlarına kayıt oldukları ilk iki yarıyılda aldıkları derslerden veya programları boyunca (FF), (FD) ve (NA) tekrarı olarak aldıkları derslerden çekilemezler. Akademik dönemin son dört haftasına girildikten itibaren dersten çekilme yapılamaz. g) NI (not included-dahil değil) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri alan öğrencilere verilir.

Mezuniyet Koşulları
Grafik Tasarım Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
1)Özgün baskı ve desen atölyesi 2)Bilgisayar Atölyesi

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. HÜLYA GÜNDOĞDU
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. HÜLYA GÜNDOĞDU
Adres Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77, 33140 Yenişehir / Mersin, Türkiye
Posta Kodu 33140
Telefon 0530 290 96 95
Fax (0324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=64
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir