İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik ( İngilizce )

Kuruluş Bilgileri
2010/2011 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Programın amacı, güçlü bir uluslararası ticaret teorik altyapısına dayanan ve iş dünyası ile yakın bağlantılarla desteklenen temel uygulamalara ait bilgi ve becerileri gelişmiş, diğer disiplinlerdeki elemanlarla takım çalışması yapabilen, sürekli eğitim felsefesi ile kendini devamlı geliştiren, mesleğiyle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve geleceği okuyarak mevcut durumu yönetebilen bireyler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Uluslararası Ticaret bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uluslararası Ticaret ve Lojistik bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Toros Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lojistik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili
Lojistik programı, özel ve kamu işletmelerinde satın alma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Lojistik programı müfredatı, özel sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur. Lojistik söz konusu olduğunda özel sektörde önem kazanan temel konular ekonomi bilgisi, taşıma mevzuatı, dış ticaret, tedarik zinciri yönetimi ve uluslararası pazarlama şeklinde belirtilebilir. Yanı sıra yabancı dil özel sektörün personel ihtiyacının karşılanmasında aranan özellikler arasındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Uluslararası ticaret, küreselleşen ekonomik ilişkilerle birlikte daha fazla karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Ülkemizin coğrafi konumu ve özellikleri ile birlikte hızla gelişen ulaşım imkânları sayesinde lojistik sektörünün büyük bir hızla gelişeceği bir gerçektir. Bu nedenlere bağlı olarak, uluslararası ticaret işlemlerini, finansman şekillerini ve lojistik faaliyetleri bilen yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik bölümlerinde iş bulabilme imkanları elde etmekle beraber özellikle ithalat ve ihracat firmalarında çalışma imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca çeşitli kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında, dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde çalışabilirler. Mezunlar ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı, satış temsilcisi (iç-dış piyasa) ve pazarlama elemanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca, işletme lojistiği alanı da çok önemli iş olanakları sağlamaktadır. Mezunlarımız gerek hizmet sektöründe gerekse imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistik, satın alma, satış, dağıtım gibi çeşitli bölümlerde geniş iş fırsatları bulabilmektedirler. T.C. Ulaştırma Bakanlığı, taşımacılık sektörünü yeniden düzenlemek amacıyla, 4935 sayı ve 10/07/2003 tarihli bir kanun ve bağlı yönetmelikleri ile lojistiğin en önemli faaliyet alanlarından biri olan “taşımacılık” sektörünü yeniden şekillendirmiştir. Bu kanun ve bağlı yönetmelikleriyle sektör şirketlerinin bilgili ve yetenekli kişiler tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler gereğince orta ve üst düzey yönetici olabilmek için yeterlilik belgesi (sertifika) zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre, orta kademe yönetici olabilmek için dört yıllık ilgili fakülte eğitimi yeterli olurken, üst kademe yönetici olabilmek için adı geçen alanda yüksek lisansın tamamlanması koşulu aranmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; Lojistik Yönetimi Ulaştırma ve Lojistik Uluslararası Lojistik Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin, mesleki eğitim ve mesleki uygulama çalışmalarını 8. yarıyılda yapması istenmektedir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Programı tamamlayan öğrenciler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası ve Eximbank gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra işletmelerin uluslararası pazarlama ve ticaret departmanlarında, uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetleri sunan işletmelerde, uluslararası fuar ve sergi organizatörü işletmelerde eleman ve yöneticilik, ticaretin finansmanı alanında finansal kurumlarda uzmanlık, Avrupa Birliği kurumlarında araştırmacılık ve yöneticilik yapabilecekleri gibi girişimci olarak da sektörde yer alma imkanına sahiptirler.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. KÖKSAL HAZIR
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. MURAT KÖYLÜ
Adres TOROS ÜNİVERSİTESİ 45 EVLER KAMPÜSÜ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 16. CADDE No: 77
Posta Kodu 33140
Telefon 90 (324) 325 33 00
Fax 90 (324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=154
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir