Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı ( Tezsiz )

Kuruluş Bilgileri
Fakültemizde,Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece
Tezsiz Yüksek Lisans

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Lisans diploması/mezuniyet belgesi, mezuniyet işlemleri devam edenlerin bu durumunu belirten belgesi, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK denklik belgesi, not çizelgesi ve ilanda belirtilen diğer belgeler ile, ilandaki süreler içinde enstitüye başvurulur. Programa başvuranların sayısının ilan edilen kontenjanın üzerinde olduğu durumlarda, başvurular lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye alınır. Kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri akademik takvimde ilan edilen günlerde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
İlan edilen yatay geçiş kontenjanlarına, Üniversitenin aynı veya başka enstitülerine bağlı ana bilim dalları veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan ve disiplin cezası almamış öğrenciler başvurabilirler. Ders eşdeğerliliği yapılırken, başvurulan programdaki zorunlu derslerin içerikleri ile öğrencinin önceki programdan almış olduklarından eşdeğer sayılacak derslerin içeriklerinin birbirleri ile en az yüzde 70 örtüşmeleri zorunludur. Seçmeli dersler için yapılacak eşdeğerlilikte bu şart aranmaz. Eşdeğerliliği kabul edilecek dersler arasında kredi eksikliği varsa, 1 krediye kadar bu eksiklik kabul edilebilir. Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce, tamamlanmamış başka bir programdan almış olduğu (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) ile başarılı olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla üç dersi, öğrencinin talebi, danışmanın onayı ve ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü programda verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Program Profili
Sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans programının amacı, öğrencilere hem araştırmada hem yönetimde başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans programı ile akademik kariyer olanakları öğrencilere sunulmaktadır. Bu program mezunları, özel ve kamu sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK kararı ile, tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler Türkiye'deki doktora programlarına başvuru yapamamaktadır. Ancak, programdan mezun olan öğrenciler doktora eğitimlerini yurtdışında yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir yarıyılda her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az % 50 olup bu oran % 60’ı geçemez. Araştırma ve inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Derslerin sınavları yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilir. Öğretim üyesi, yine ders planında belirtmek kaydıyla ara sınav ve/veya dönem sonu sınavın yanı sıra dönem ödevi veya projesi gibi çalışmalar yaptırabilir. Bu çalışmaların başarı notuna etkisi en fazla % 20 oranında olabilir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin mezun olabilmesi için toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden başarılı olması, aldığı derslerin tümünün 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00 (CC) ve 2.00 ve toplam en az 60 AKTS kredisi olması halinde mezun olabilir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünde, 1 Doçent ve 3 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin bilgisayarı ve her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, projeksiyon ve slayt makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca, bölüm Farabi, Erasmus gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dâhil olduğu değişim programları sunmaktadır

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Doç. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU
Adres Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Bahcelievler Merkez Kampusu
Posta Kodu 33140
Telefon +90324 325 33 00
Fax +90324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=229
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir