Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yüksek Lisans Programı ( Tezsiz )

Kuruluş Bilgileri
2010 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan yüksek lisans programı 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Konusu itibariyle disiplinler arası çalışmayı gerektiren ve farklı bilim dallarından beslenen bu programda ders planı zorunlu temel dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu dersler mesleki derslere ilaveten ilgili iktisat, işletmecilik, hukuk ve mühendislik konularını içermekte ve mesleki İngilizce bilgisiyle ve araştırma ödevleriyle, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb etkinliklerle desteklenmektedir. Bu amaçları izleyen T.C. Toros Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır.

Kazanılan Derece
Tezsiz Yüksek Lisans

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Lisans diploması/mezuniyet belgesi, mezuniyet işlemleri devam edenlerin bu durumunu belirten belgesi, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK denklik belgesi, not çizelgesi ve ilanda belirtilen diğer belgeler ile, ilandaki süreler içinde enstitüye başvurulur. Programa başvuranların sayısının ilan edilen kontenjanın üzerinde olduğu durumlarda, başvurular lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye alınır. Kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri akademik takvimde ilan edilen günlerde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
İlan edilen yatay geçiş kontenjanlarına, Üniversitenin aynı veya başka enstitülerine bağlı ana bilim dalları veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan ve disiplin cezası almamış öğrenciler başvurabilirler. Ders eşdeğerliliği yapılırken, başvurulan programdaki zorunlu derslerin içerikleri ile öğrencinin önceki programdan almış olduklarından eşdeğer sayılacak derslerin içeriklerinin birbirleri ile en az yüzde 70 örtüşmeleri zorunludur. Seçmeli dersler için yapılacak eşdeğerlilikte bu şart aranmaz. Eşdeğerliliği kabul edilecek dersler arasında kredi eksikliği varsa, 1 krediye kadar bu eksiklik kabul edilebilir. Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce, tamamlanmamış başka bir programdan almış olduğu (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) ile başarılı olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla üç dersi, öğrencinin talebi, danışmanın onayı ve ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü programda verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Program Profili
Uluslararası ticaret ve lojistik yönetiminin temel ilkelerini, stratejilerini, fonksiyon ve tekniklerini bilen, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış, teori ile uygulamayı bütünleştirebilen, olaylara ve problemlere sistem yaklaşımıyla ve tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla bakabilen yönetici adaylarını yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, almış oldukları eğitim sonucunda işletmelerin lojistik ve ticaret departmanlarında, lojistik işletmelerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim sektöründe, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir yarıyılda her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az % 50 olup bu oran % 60’ı geçemez. Araştırma ve inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Derslerin sınavları yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilir. Öğretim üyesi, yine ders planında belirtmek kaydıyla ara sınav ve/veya dönem sonu sınavın yanı sıra dönem ödevi veya projesi gibi çalışmalar yaptırabilir. Bu çalışmaların başarı notuna etkisi en fazla % 20 oranında olabilir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin mezun olabilmesi için toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden başarılı olması, aldığı derslerin tümünün 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00 (CC) ve 2.00 ve toplam en az 60 AKTS kredisi olması halinde mezun olabilir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Programı tamamlayan öğrenciler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası ve Eximbank gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra işletmelerin uluslararası pazarlama ve ticaret departmanlarında, uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetleri sunan işletmelerde, uluslararası fuar ve sergi organizatörü işletmelerde eleman ve yöneticilik, ticaretin finansmanı alanında finansal kurumlarda uzmanlık, Avrupa Birliği kurumlarında araştırmacılık ve yöneticilik yapabilecekleri gibi girişimci olarak da sektörde yer alma imkanına sahiptirler.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. KÖKSAL HAZIR
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. GÖKÇE MANAVGAT
Adres TOROS ÜNİVERSİTESİ 45 EVLER KAMPÜSÜ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 16. CADDE No:77
Posta Kodu 33140
Telefon 90 (324) 325 33 00
Fax 90 (324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=228
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir