Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Yüksek Lisans Programı ( Tezli )

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, üniversitenin kuruluş tarihi olan 23 Haziran 2009 tarihinde, 5913/1 sayılı kanun ile kurulmuş ve kuruluşu 07 Temmuz 2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İşletme Yüksek Lisans programı, YÖK tarafından 05 Nisan 2012 tarihinde onaylanmıştır.

Kazanılan Derece
İşletme Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde lisans yada tezli yüksek lisans diploması/mezuniyet belgesi, mezuniyet işlemleri devam edenlerin bu durumunu belirten belgesi, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK denklik belgesi, başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 puana sahip ALES belgesi, ALES belgesi yerine GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav belgesi, not çizelgesi ve ilanda belirtilen diğer belgeler ile enstitüye başvururlar. Başvuru duyurusunda belirtilmek kaydı ile, sadece yazılı sınav, sadece mülakat veya her ikisi birden yapılabilir ya da sadece belgeler üzerinden de değerlendirilme yapılarak adaylar programa kaydedilebilir. Kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri akademik takvimde ilan edilen günlerde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
İlan edilen yatay geçiş kontenjanlarına, Üniversitenin aynı veya başka enstitülerine bağlı ana bilim dalları veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan ve disiplin cezası almamış öğrenciler başvurabilirler. Ders eşdeğerliliği yapılırken, başvurulan programdaki zorunlu derslerin içerikleri ile öğrencinin önceki programdan almış olduklarından eşdeğer sayılacak derslerin içeriklerinin birbirleri ile en az yüzde 70 örtüşmeleri zorunludur. Seçmeli dersler için yapılacak eşdeğerlilikte bu şart aranmaz. Eşdeğerliliği kabul edilecek dersler arasında kredi eksikliği varsa, 1 krediye kadar bu eksiklik kabul edilebilir. Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce, tamamlanmamış başka bir programdan almış olduğu (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) ile başarılı olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla üç dersi, öğrencinin talebi, danışmanın onayı ve ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü programda verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, yüksek lisans tezi hazırlaması ve jüri önünde savunarak başarılı olması halinde mezuniyet hakkını kazanır.

Program Profili
Programın temel amacı, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu, geleceğin girişimcilerini, yöneticilerini ve liderlerini yetiştirmektir. Program, öğrencilerin yönetim ve işletme fonksiyonları kapsamında teorik ve uygulamalı çağdaş bilgilerle donatılmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunların çok geniş bir istihdam yelpazesi bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse mezunlarımız ihracat ve ticaret firmalarında, lojistik sektörde, belediyelerde, devlet kurum ve kuruluşlarında iş fırsatları bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezli MBA programından mezun olanlar doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir yarıyılda her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az % 50 olup bu oran % 60’ı geçemez. Öğretim üyesi, ders planında belirtmek kaydıyla, ara sınav ve/veya dönem sonu sınavın yanı sıra dönem ödevi veya projesi gibi çalışmalar yaptırabilir. Bu çalışmaların başarı notuna etkisi en fazla % 20 oranında olabilir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin mezun olabilmesi için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olması, aldığı derslerin tümünün 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00 (CC) ve 2.00 ve toplam en az 120 AKTS kredisi olması halinde mezun olabilir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Çalışan öğrencilerin derslere devam edebilmelerini sağlamak maksadıyla, dersler hafta iç akşam 18:00-21:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. METİN OCAK
Adres Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Bahçelievler Mah.16.Cadde No:77
Posta Kodu 33140
Telefon 00 90 (324) 325 33 00 GSM: 0530 290 96 95
Fax 00 90 (324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=227
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir