Sosyal Bilimler Enstitüsü
Psikoloji Yüksek Lisans Programı ( Tezli )

Kuruluş Bilgileri
Psikoloji Bölümü Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde lisans yada tezli yüksek lisans diploması/mezuniyet belgesi, mezuniyet işlemleri devam edenlerin bu durumunu belirten belgesi, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK denklik belgesi, başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 puana sahip ALES belgesi, ALES belgesi yerine GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav belgesi, not çizelgesi ve ilanda belirtilen diğer belgeler ile enstitüye başvururlar. Başvuru duyurusunda belirtilmek kaydı ile, sadece yazılı sınav, sadece mülakat veya her ikisi birden yapılabilir ya da sadece belgeler üzerinden de değerlendirilme yapılarak adaylar programa kaydedilebilir. Kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri akademik takvimde ilan edilen günlerde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
İlan edilen yatay geçiş kontenjanlarına, Üniversitenin aynı veya başka enstitülerine bağlı ana bilim dalları veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan ve disiplin cezası almamış öğrenciler başvurabilirler. Ders eşdeğerliliği yapılırken, başvurulan programdaki zorunlu derslerin içerikleri ile öğrencinin önceki programdan almış olduklarından eşdeğer sayılacak derslerin içeriklerinin birbirleri ile en az yüzde 70 örtüşmeleri zorunludur. Seçmeli dersler için yapılacak eşdeğerlilikte bu şart aranmaz. Eşdeğerliliği kabul edilecek dersler arasında kredi eksikliği varsa, 1 krediye kadar bu eksiklik kabul edilebilir. Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce, tamamlanmamış başka bir programdan almış olduğu (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) ile başarılı olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla üç dersi, öğrencinin talebi, danışmanın onayı ve ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü programda verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, yüksek lisans tezi hazırlaması ve jüri önünde savunarak başarılı olması halinde mezuniyet hakkını kazanır.

Program Profili
Psikoloji yüksek lisans programı öğrencilerine alanlarında ileri düzeyde kuramsal, deneysel, yöntemsel bilgi edinmeyi ve bu bilgiyi uzmanlık alanındaki araştırmalara dönüştürme ve uygulamaya aktarabilme yeteneğini kazandırmayı hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programın mezunları, KPSS den gereken puanları almaları durumunda, Sağlık, Adalet ve İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından psikolog olarak atanmaktadır. Ayrıca mezunlar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve iyileştirme merkezlerinde psikolog olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir yarıyılda her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az % 50 olup bu oran % 60’ı geçemez. Öğretim üyesi, ders planında belirtmek kaydıyla, ara sınav ve/veya dönem sonu sınavın yanı sıra dönem ödevi veya projesi gibi çalışmalar yaptırabilir. Bu çalışmaların başarı notuna etkisi en fazla % 20 oranında olabilir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin mezun olabilmesi için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olması, aldığı derslerin tümünün 100.00 tam puan üzerinden en az 70.00 (CC) ve 2.00 ve toplam en az 120 AKTS kredisi olması halinde mezun olabilir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Bölümümüz 2 Profesör, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi ile lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerini sürdürmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. BANU YAZGAN İNANÇ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. HÜSAMETTİN YAZAR
Adres Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77, 33140 Yenişehir / Mersin, Türkiye
Posta Kodu 33140
Telefon (0324) 325 33 00
Fax (0324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=134
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir