Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ATA101 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üye. Murat KÖYLÜ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Yaşanan geçmişi inceleyip araştırarak; dünümüzü bilmek, geleceğimizi nasıl kuracağımız konusunda bizlere yol gösterici olur. Geçmişini bilmeyen toplumların, gelecekleri aydınlık ve başarılı olamaz. Tarihsel gelişmeleri, sebepleri ile birlikte ele alıp değerlendirmek gerekir. Tarihsel olaylar, olayın geçtiği dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile yakından ilgilidir. Bu değerler incelenmeden, aralarındaki ilişki araştırılmadan tarihsel olayların gerçekçi olarak değerlendirilmesi söz konusu olamaz. Bugünkü olanaklarla tarihsel olaylara bakıp değerlendirmek tarih bilimi ile bağdaşmaz. Türk İnkılabının hangi tarihi koşullar içinde gerçekleştirildiğini bilmek gerekir ki varoluşumuzun mucizesini kavrayabilelim.
İçeriği Üniversite gençliğine ulus ve vatan sevgisini aşılıyarak Atatürk ilkelerine bağlı: Atatürkçü gençler olarak yetişmelerini sağlamak, demokrasi bilinçlerini geliştirerek, çağdaş demokratik yönetim düzeyine hangi aşamalardan geçerek ulaştığımızı kavratmaktır. Türk gençlerine, günümüzün ve geleceğin sorunlarını Atatürkçü yaklaşımla çözüm önerileri getirecek tutum, davranış ve yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 1789 Fransız İhtilali ve sonrasında dünyaya yayılan ulusçuluk (milliyetçilik), eşitlikli, özgürlük, adalet ve insan hakları kavramla ile Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan farklı din, dil ve etnik yapıda ki milletlerin etkilenmesi
2 Tarihimizde (1839) Tanzimat-ı Hayriye adıyla tanınan bu devir Türk yenileşme tarihinde bir dönüm noktasıdır ana hatları ile şunların sağlamasını öngörüyordu: 1- Hangi din, millete mensup olursa olsun, Osmanlı memleketlerinde yaşayan bütün teb'a can, ırz ve namus garantisine sahip olacaktır. 2- Herkes mülkiyet hakkına sahip bulunacak ve bu hak ferdin lehine olarak devlet tarafından müdafaa edilecektir. 3- Bütün bunlar hakkında çeşitli din ve milletlerden olan tebaa'ya eşitlik tanınacaktır.
3 Osmanlı Devleti`nde son dönem fikir hareketleri. - Osmanlıcılık - Türkçülük - Batıcılık - İslamcılık
4 Mithat Paşa’nın Padişah’a sunduğu anayasa taslağında gerekli düzeltmeler yapıtlıktan sonra, konferansın açılış gününe rastlayan 7 Zilhice 1293 (23 Aralık 1876) tarihinde padişah tarafından onaylanarak resmen yürürlüğe girdi. Meşrutiyetin ilânı her sınıf hakta büyük sevinç
5 1878 Berlin Antlaşması’nın uygulanması sırasında ortaya çıkan Büyük Güçler`in baskıları, Osmanlı yönetimini özel bir dış politika anlayışına götürmüştü. O dönemde iktidarda bulunan Sultan II. Abdülhamid ülkenin tamamen parçalanmasının önüne geçmeyi ilke edinmişti. Bu siyaset netice almanın güç olduğu durumlarda geri adım atmayı da gerektirmişti. Bu süreçde Tunus’un Fransızlarca, Mısır’ın İngilizlerce işgaline sert tepki göstermeyen, karşılığında kazanç beklediği için Kıbrıs’ı İngiliz idaresine bırakan Sultan, Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi konusunda tavize yanaşmamıştı. Burada dikkati çeken bir husus Sultan II. Abdülhamid’in Berlin Antlaşması’nın uygulanması faslında dış politikada genellikle barışçı yöntemleri tercih etmesiydi.
6 23 Aralık 1876’da I. Meşrutiyet ilân edilmiş, ancak Osmanlı-Rus savaşındaki yenilgi üzerine padişah Meclis’i dağıtmıştır. II. Abdülhamid’in 33 yıllık idaresinde Jön Türk hareketi kuvvetlenmiş ve 1908 Temmuz’unda Sultana Meşrutiyeti yeniden yürürlüğe koymaya zorlamıştır. 1908 Devrimi, sadece Abdülhamid’in sonunu getiren bir olgu değil, aynı zamanda devletin de çöküşünü getiren bir dönüm noktasıydı. Sonuçta olayların kontrolünü kaybeden ve artan baskılara daha fazla dayanamayan padişah 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyeti ilânı
7 Osmanlı Devleti’nin Birimci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler : 1. Kafkas Cephesi 2. Irak- Suriye Cephesi 3. Filistin Cephesi 4. Arabistan- Hicaz Cephesi 5. Çanakkale Cephesi 6. Kanal Cephesi
8 Mondros Ateşkes Anlaşması (Mütarekesi) (30 Ekim 1918) (1).Evvela Karadeniz’i geçmek için, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması ve geçişin emniyet altına alınması maksadı ile Boğazlardaki istihkâmların İtilaflar tarafından işgali. (7). Mühim sevkülceyş noktalarının İtilaf kuvvetlerince işgal olunması. (8). Bütün liman ve demir yerlerinden, İtilaf mensup gemilerin yararlanması. (10). Toros tünellerinin işgali. (23). Ermeni vilayetinde karışıklık çıktığında, bu vilayetlerin İtilaf Devletleri tarafından işgali.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Amaçları Tarihin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkileri, İnkılap Tarihinin Dönemleri Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
2 İnkılap ve Benzeri Kavramlar Batılılaşma, Çağdaşlaşma Türk İnkılabının Evreleri Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
3 Fransız ihtilali ve İhtilalin Sonuçları 1830-1848 Fransız İhtilalleri Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
4 Jeopolitik Nedir? Osmanlı Devletinin Jeopolitik Koumu Osmanlı Devletinin Yapısı Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
5 Osmanlı Devletinin Çöküş Sebepleri Osmanlı Devletinin Yenileşme Hareketleri ( II. Ahmet , III. Ahmet , III. Selim, II. Mahmut Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
6 Tanzimat- Islahat fermanları; Batılılaşma I. Mesrutiyet- Anayasacılık Hareketleri Türk Anayasaları Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
7 II. Meşrıtiyet, 31 Mart Ayaklanması İttihat ve Terakki Partisi II. Meşrutiyetteki Düşünce Akınları Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
8 Ara Sınav
9 Trablusgarp Savaşı I. ve II. Balkan SavaşlarıI. Dünya Savaşı Öncesi Avrupadaki Sosyal ve Ekonomik Yapı I. Dünya Savaşının Sebepleri, Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savasına Katılması Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
10 Kafkas Cephesi ,Çanakkale Cephesi Süveyş Kanalı ve Irak Cephesi Serif Hüseyin ve İngilterenin Ortadoğu Politikası Mondoros Mütarekesi Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
11 Ermeni Meselesi Doğuşu ve Gelişim Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
12 1915 Olayları öncesi ve sonrası gelişmeler Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
13 I. Dünya Savasının Sonuçları Anadolu’nun İşgali Wilson Prensipleri Faydalı ve Zararlı Cemiyetler Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
14 Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Mustafa Kemel’in Kişiliği Osmanlı Yöneticilerinin İşgale Bakışları Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
15 Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk Temel Kaynak
2 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam I. II. Ciltler Yardımcı Kaynak
3 Lord Kinros, Atatürk Yardımcı Kaynak
4 Murat Köylü, Türk İnkılabı, Osmanlıdan Cumhuriyete (1878-1922) Temel Kaynak
5 Dönem ile ilgili her türlü yazılı ve elektronik belge Yardımcı Kaynak

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %20 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav
3 %20 Ödev Ödev

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 1789 Fransız İhtilali ve sonrasında dünyaya yayılan ulusçuluk (milliyetçilik), eşitlikli, özgürlük, adalet ve insan hakları kavramla ile Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan farklı din, dil ve etnik yapıda ki milletlerin etkilenmesi 18 1͵2
2 Tarihimizde (1839) Tanzimat-ı Hayriye adıyla tanınan bu devir Türk yenileşme tarihinde bir dönüm noktasıdır ana hatları ile şunların sağlamasını öngörüyordu: 1- Hangi din, millete mensup olursa olsun, Osmanlı memleketlerinde yaşayan bütün teb'a can, ırz ve namus garantisine sahip olacaktır. 2- Herkes mülkiyet hakkına sahip bulunacak ve bu hak ferdin lehine olarak devlet tarafından müdafaa edilecektir. 3- Bütün bunlar hakkında çeşitli din ve milletlerden olan tebaa'ya eşitlik tanınacaktır. 18 1͵2
3 Osmanlı Devleti`nde son dönem fikir hareketleri. - Osmanlıcılık - Türkçülük - Batıcılık - İslamcılık 18 1͵2
4 Mithat Paşa’nın Padişah’a sunduğu anayasa taslağında gerekli düzeltmeler yapıtlıktan sonra, konferansın açılış gününe rastlayan 7 Zilhice 1293 (23 Aralık 1876) tarihinde padişah tarafından onaylanarak resmen yürürlüğe girdi. Meşrutiyetin ilânı her sınıf hakta büyük sevinç 18 1͵2
5 1878 Berlin Antlaşması’nın uygulanması sırasında ortaya çıkan Büyük Güçler`in baskıları, Osmanlı yönetimini özel bir dış politika anlayışına götürmüştü. O dönemde iktidarda bulunan Sultan II. Abdülhamid ülkenin tamamen parçalanmasının önüne geçmeyi ilke edinmişti. Bu siyaset netice almanın güç olduğu durumlarda geri adım atmayı da gerektirmişti. Bu süreçde Tunus’un Fransızlarca, Mısır’ın İngilizlerce işgaline sert tepki göstermeyen, karşılığında kazanç beklediği için Kıbrıs’ı İngiliz idaresine bırakan Sultan, Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi konusunda tavize yanaşmamıştı. Burada dikkati çeken bir husus Sultan II. Abdülhamid’in Berlin Antlaşması’nın uygulanması faslında dış politikada genellikle barışçı yöntemleri tercih etmesiydi. 18 1͵2
6 23 Aralık 1876’da I. Meşrutiyet ilân edilmiş, ancak Osmanlı-Rus savaşındaki yenilgi üzerine padişah Meclis’i dağıtmıştır. II. Abdülhamid’in 33 yıllık idaresinde Jön Türk hareketi kuvvetlenmiş ve 1908 Temmuz’unda Sultana Meşrutiyeti yeniden yürürlüğe koymaya zorlamıştır. 1908 Devrimi, sadece Abdülhamid’in sonunu getiren bir olgu değil, aynı zamanda devletin de çöküşünü getiren bir dönüm noktasıydı. Sonuçta olayların kontrolünü kaybeden ve artan baskılara daha fazla dayanamayan padişah 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyeti ilânı 18 1͵2
7 Osmanlı Devleti’nin Birimci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler : 1. Kafkas Cephesi 2. Irak- Suriye Cephesi 3. Filistin Cephesi 4. Arabistan- Hicaz Cephesi 5. Çanakkale Cephesi 6. Kanal Cephesi 18 1͵2
8 Mondros Ateşkes Anlaşması (Mütarekesi) (30 Ekim 1918) (1).Evvela Karadeniz’i geçmek için, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması ve geçişin emniyet altına alınması maksadı ile Boğazlardaki istihkâmların İtilaflar tarafından işgali. (7). Mühim sevkülceyş noktalarının İtilaf kuvvetlerince işgal olunması. (8). Bütün liman ve demir yerlerinden, İtilaf mensup gemilerin yararlanması. (10). Toros tünellerinin işgali. (23). Ermeni vilayetinde karışıklık çıktığında, bu vilayetlerin İtilaf Devletleri tarafından işgali. 18 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 10 1 10
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 7 2 14
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 1 1 1
10 Ödev 1 1 1
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60