Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

YAPI VE PROJE YÖNETİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC422 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üyesi Şafak EBESEK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı 1. Mimarın yapı üretim süreci içindeki rolünü, işlevlerini, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak; 2. Yapım Yönetimi Yaşam Döngüsü, Yönetim ve ekonomi kavram, kuram, araç ve tekniklerini tanıtmak; 3. İnşaat sektörünün tüm düzeylerine (ulusal, firma, proje ve işlem) yönelik ekonomik ve yönetimsel sorunlar konusunda bilgi vermek; 4. Proje ve Yapım yönetimine ilişkin yönetim ve ekonomik analiz tekniklerini öğretmek; 5 .Proje yönetimi bilgi alanının tanıtmak; 6 .Proje yönetimi becerilerini kazandırmak; 7. Proje yönetimi bilgi alanının güncel problemlerinden, tartışmalarından ve çözümlerinden katılımcıları haberdar etmek.
İçeriği Giriş, Dersin amacı ve diğer derslerle ilişkisi, İşletme yönetimi ve proje yönetimi, Proje yönetimi bilgi alanları, Projelerinin planlanması ve iş programları, Kapsam Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Süre (Takvim) Yönetimi, Risk Yönetimi, Proje yönetimi alt bilgi alanları, Projelerin izlenmesi ve kontrolü, Proje teslim sistemleri, Yapım projelerinde ihale ve teklif süreçleri, Genel değerlendirme Yapım ve Proje yönetimi alanında güncel eğilimler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mimarlık alanında mesleki etik davranış ve sorumluluk bilgisine sahip olma
2 Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda mimarlık alanında ortaya çıkan birikimi kullanarak farklı ortamlara ve kültürlere göre değerlendirebilecek, karşılaştırabilecek ve eleştirebilecek bilgiye sahip olma
3 Mimarlık alanında insan ve yapılı çevre arasındaki ilişkiyi, toplumsal etkenler, kültürel çeşitlilik, insan ve kullanıcı grupları davranışları ve psikolojisi ile ilişkilendirme bilgisini edinme
4 Meslek pratiği kapsamında yasal haklar ve sorumlulukların bilincinde olarak, proje - uygulama yönetimi, mimarlar ve iş paydaşları yapılan takım çalışmaları, meslek odaları ile birlikte, uluslararası ve yerel normlara sahip çıkabilme farkındalığı ve becerisinin edinimi
5 Mimarlık alanı ile ilişkili olan diğer disiplinlerle etkileşimi gözlemleme ve kendi meslek alanı ile bağdaştırma, mimarlık ve meslek paydaşı diğer alanlardaki öğrenci / öğrenci grupları ile, ulusal / uluslararası mimar adaylarıyla yüz yüze ya da sanal ortamlarda iletişim kurabilme, ekip çalışması yapabilme, sorumluluk alabilme ve etkin ve uyumlu çalışma yetisiyle edinimi
6 Disiplinler arası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
7 İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir.
8 Yapım Yönetimi ve Uygulama BecerisiYapım Yönetimi ve Uygulama Becerisi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş: Dersin amacı ve diğer derslerle ilişkisi. İnşaat sektörüne ve yapım projelerine genel bir bakış. İnşaat sektöründe ürünün ve üretim sürecinin özellikleri. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
2 İşletme yönetimi ve proje yönetimi: Temel kavramlar – Yönetim, Proje, Etkililik, Verimlilik, Yönetimin işlevleri – Planlama, örgütleme, liderlik, denetleme. Yönetim teorileri. Proje yönetimi bilgi alanları. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
3 Projelerinin planlanması ve iş programları: Planlama ve programlama kavramları. Planlama ve programlama ilişkisi. Planlamada ve programlamada aşamalar – Kısa dönemli ve uzun dönemli planlama/programlama. Programlamada kullanılan metotlar. Gannt şemaları, çubuk diyagramları, şebeke diyagramları. İş programlarının hazırlanmasında kullanılan yazılımlar. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
4 Kapsam Yönetimi Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
5 Maliyet Yönetimi: Maliyet planlaması ve kontrolü. Yapım projelerinde kaynak yönetimi – Malzeme, ekipman, işgücü, para, bilgi. Maliyet kontrolü. Yatırım değerlendirme teknikleri – Geri ödeme süresi, Net güncel değer, Ortalama Yıllık Geri Dönüş Oranı. Bütçe ve nakit akışları. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
6 Maliyet Yönetim: Maliyet tahmini: Projelerinin farklı aşamalarında kullanılan maliyet tahmin yöntemleri. Maliyet tahmininde kullanılan araçlar. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
7 Süre (Takvim) Yönetimi: Zaman, Kaynaklar ve Maliyet’in bütünleşik yönetimi, Proje Planlaması ve Programlaması: Temel kavramlar, CPM metodolojisi, Planlama ve programlama için kullanılan kavramsal araçlar, teknikler. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
8 Vize sınavı -
9 Risk Yönetimi Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
10 Proje yönetimi alt bilgi alanları Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
11 Projelerin izlenmesi ve kontrolü: Projelerd ilerlemenin izlenmesi ve iş programlarıyla ilişkisi. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
12 Proje teslim sistemleri - Yapım projelerinin paydaşları. Proje teslim sistemleri. Yapım sözleşmeleri. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
13 İhale, teklif ve sözleşme: Yapım projelerinde ihale ve teklif süreçleri. Sözleşme tipleri. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
14 Genel değerlendirme: Proje yönetimi bilgi alanlarının genel bir değerlendirmesi. Yapım ve Proje yönetimi alanında güncel eğilimler. Teorik anlatım, sunum ve ders içi uygulamalar
15 Final sınavı -
16 -

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK® Kılavuzu )
2 https://www.slideshare.net/safakebesek/presentations
3 R. Pilcher, Principles of Construction Management, Mc Graw-Hill Company, London, .1992
4 R. Johnson, The Economics of Building/A Practical Guide for the Design Professional, John Wiley & Sons, New York, 1990.
5 A.Asworth, Cost Studies of Building, Longman, London, 1988
6 D.J. Ferry, P.S. Brandon, Cost Planning of Building, Collins, Professional and Technical Books, London, 1986
7 Turner, Rennis, Design and Build: Contract Practice, Longman, Essex, 1986.
8 Blau, J.R., Architects and Firms, MIT, MA, 1988.
9 The Consruction Specification Institute, 2005: The Project Resource Manual. McGraw Hill.
10 AIA, 2008: The Architect’s Handbook of Professional Practice. Wiley.
11 Gold, F. and Joyce, N., 2009: Construction Project Management, Third Edition. Pearson Prentice Hall.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mimarlık alanında mesleki etik davranış ve sorumluluk bilgisine sahip olma 1 1͵2
2 Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda mimarlık alanında ortaya çıkan birikimi kullanarak farklı ortamlara ve kültürlere göre değerlendirebilecek, karşılaştırabilecek ve eleştirebilecek bilgiye sahip olma 2 1͵2
3 Mimarlık alanında insan ve yapılı çevre arasındaki ilişkiyi, toplumsal etkenler, kültürel çeşitlilik, insan ve kullanıcı grupları davranışları ve psikolojisi ile ilişkilendirme bilgisini edinme 3 1͵2
4 Meslek pratiği kapsamında yasal haklar ve sorumlulukların bilincinde olarak, proje - uygulama yönetimi, mimarlar ve iş paydaşları yapılan takım çalışmaları, meslek odaları ile birlikte, uluslararası ve yerel normlara sahip çıkabilme farkındalığı ve becerisinin edinimi 12 1͵2
5 Mimarlık alanı ile ilişkili olan diğer disiplinlerle etkileşimi gözlemleme ve kendi meslek alanı ile bağdaştırma, mimarlık ve meslek paydaşı diğer alanlardaki öğrenci / öğrenci grupları ile, ulusal / uluslararası mimar adaylarıyla yüz yüze ya da sanal ortamlarda iletişim kurabilme, ekip çalışması yapabilme, sorumluluk alabilme ve etkin ve uyumlu çalışma yetisiyle edinimi 13 1͵2
6 Disiplinler arası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak. 18 1͵2
7 İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir. 19 1͵2
8 Yapım Yönetimi ve Uygulama BecerisiYapım Yönetimi ve Uygulama Becerisi 20 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 15 30
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  120