Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yüksek Lisans Programı ( Tezsiz )

Kuruluş Bilgileri
2010 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan yüksek lisans programı 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Konusu itibariyle disiplinler arası çalışmayı gerektiren ve farklı bilim dallarından beslenen bu programda ders planı zorunlu temel dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu dersler mesleki derslere ilaveten ilgili iktisat, işletmecilik, hukuk ve mühendislik konularını içermekte ve mesleki İngilizce bilgisiyle ve araştırma ödevleriyle, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb etkinliklerle desteklenmektedir. Bu amaçları izleyen T.C. Toros Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, alanında Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bir lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar, yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, başvurduğu puan türünde en az 55 standart tam puan almış olmak gerekir. ALES 55 standart puanı Senatoca yükseltilebilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’in eşdeğeri olarak kabul edilen GRE ya da GMAT sonuç belgelerine sahip olan adayların puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan eşdeğer puan tablosu esas alınarak hesaplanır. Bir yüksek lisans programını tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programına başvuran adaylardan, başvurduğu programın gerektirdiği ALES puanına sahip olmak gerekir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların Sosyal Bilimler Enstitüsündeki anabilim ve anasanat dallarına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Toros Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lojistik alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.75 olması gerekir.

Program Profili
Uluslararası ticaret ve lojistik yönetiminin temel ilkelerini, stratejilerini, fonksiyon ve tekniklerini bilen, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış, teori ile uygulamayı bütünleştirebilen, olaylara ve problemlere sistem yaklaşımıyla ve tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla bakabilen yönetici adaylarını yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, almış oldukları eğitim sonucunda işletmelerin lojistik ve ticaret departmanlarında, lojistik işletmelerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim sektöründe, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi üç yarıyıldan az olamaz. Mezuniyet için öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az yedi dersini alarak derslerini başarmış olması, aldığı tüm derslerinin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması, seminer dersini ve tez sınavını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Programı tamamlayan öğrenciler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası ve Eximbank gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra işletmelerin uluslararası pazarlama ve ticaret departmanlarında, uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetleri sunan işletmelerde, uluslararası fuar ve sergi organizatörü işletmelerde eleman ve yöneticilik, ticaretin finansmanı alanında finansal kurumlarda uzmanlık, Avrupa Birliği kurumlarında araştırmacılık ve yöneticilik yapabilecekleri gibi girişimci olarak da sektörde yer alma imkanına sahiptirler.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye. AYHAN DEMİRCİ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. MURAT KÖYLÜ
Adres TOROS ÜNİVERSİTESİ 45 EVLER KAMPÜSÜ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 16. CADDE No:77
Posta Kodu 33140
Telefon 90 (324) 325 33 00
Fax 90 (324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=228
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir